Słownik pojęć pożyczkowych - Kredytech.pl

Przejdź do treści
SŁOWNIK ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z POŻYCZANIEM

Z naszym słownkiem poznasz najważniejsze pojęcia w tematyce pożyczania.

Akredytywa - bezgotówkowy transfer gotówkowy pomiędzy partnerami handlowymi. Pośrednikiem wymiany jest bank, który pełni również funkcję zabezpieczającą.

Aktywa – są to zasoby kontrolowane przez instytucje bądź osobę fizyczną, z których na podstawie analizy rynku oczekuje się przyszłych korzyści ekonomicznych na rzecz podmiotu, który je kontroluje.

Analiza kredytowa – służy do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, za pomocą wpływających na nią czynników. Należą do nich między innymi źródła, systematyczność oraz wysokość dochodów, okres kredytowania, rodzaj rat, dotychczasowa historia kredytowa, wiek kredytobiorcy, ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, wysokość wkłady własnego, obciążenia i zobowiązania kredytowe wraz z ich wysokością, inne zabezpieczenia.

Awizowanie – wypłata z banku dużej ilości gotówki. W celu dokonania awizowania, należy zgłosić tą informację wcześniej, aby pracownicy banku mogli przygotować pieniądze.

Bank spółdzielczy – bank działający na prawach spółdzielni, która jest regulowana przez prawo spółdzielcze.

Bankowość internetowa – to zbiór usług, umożliwiających dostęp klientom banku dostęp do rachunków bankowych, za pomocą urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu.

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) – jest to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie i weryfikacja danych na temat zdolności kredytowej kredytobiorców. Baza danych BIG zawiera informację na temat dłużników, takie jak niespłacone zobowiązania wobec banków, parabanków i innych instytucji.

Cashback – usługa bankowa, która umożliwia posiadaczom kart płatniczych wypłatę gotówki w wybranych placówkach handlowo – usługowych, podczas płatności za zakupy.

Chwilówka – potoczna nazwa pożyczki udzielanej na krótki okres czasu (do około 60 dni), opiewającej na niską kwotę (maksymalnie kilka tysięcy PLN).

Cykl rozliczeniowy – okres w którym banki rozliczają transakcje dokonane za pomocą karty kredytowej. Najczęściej jest to 30 dni.

Debet – ujemne saldo rachunku bankowego.

Depozyt bankowy – wpłata swoich środków finansowych do banku. Wyróżniamy depozyt na rachunek oszczędnościowy (nieokreślony czas) lub depozyt terminowy (na lokatę, na określony czas).

Dłużnik – jest to osoba, która posiada zobowiązania wobec innej instytucji (osoba prywatna, firma lub np. urząd).

Elixir – system informatyczny, która umożliwia bankom rozliczenia między sobą, dzięki czemu przesyłane przelewy rozliczane są szybko i nie wymagają dokumentacji w formie papierowej. Maksymalny czas transferu środków za pomocą systemu Elixir to 24 godziny.

Hipoteka – jest to ograniczone w pewnym stopniu prawo rzeczowe, którego zadaniem jest obciążenie nieruchomości w celu zabezpieczenia zapłaty długu, dlatego też nie może ona istnieć bez wierzytelności którą zabezpiecza. Przedmiotem obciążenia może być tylko i wyłącznie nieruchomość. Hipotekę ustanawia się w formie aktu notarialnego, konieczny jest również wpis do księgi wieczystej

IBAN – to pojęcie definiujące międzynarodowy numer rachunku bankowego. Jest on niezbędny do dokonania przelewu międzynarodowego. Składa się on z standaryzowanego kodu. Pierwsze dwie litery określają kraj, kolejne dwie cyfry to liczby kontrolne. Następnie znajduje się do aż 30 cyfr, które podają m.in numer rozliczeniowy banku i numer rachunku klienta.

Karta debetowa – jest to rodzaj karty płatniczej, która dodawana jest do konta bankowego. Służy ona do płatności bezgotówkowych, a jej limit wyznacza ilość środków zgromadzonych na koncie posiadacza karty. Każdorazowo przy płaceniu kartą debetową wymagane jest podanie PIN-u (kodu zabezpieczającego). Popularną odmianą karty debetowej jest karta zbliżeniowa.

Karta kredytowa – karta służąca do dokonywania płatności, najczęściej powiązana z rachunkiem bankowym, umożliwiając transakcje bezgotówkowe, do kwoty przyznanego wcześniej limitu kredytowego.

Karta zbliżeniowa – jest to rodzaj debetowej karty płatniczej, służącej do płatności bezgotówkowej. Swoją popularność zyskała dzięki możliwości płacenia nią do kwoty 50zł bez konieczności podawania kodu PIN. Płatność następuje poprzez przyłożenie bądź zbliżenie jej do czytnika kart debetowych.

Konto osobiste – rachunek bankowy przeznaczony dla indywidualnych konsumentów, służący do przechowywania środków finansowych. Zgromadzonymi pieniędzmi możemy rozporządzać według własnego uznania.
Kredyt – kwota, udzielana osobą prywatnym lub instytucją przez bank na podstawie dwustronnej umowy, której przedmiotem są środki finansowe. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu (wraz z odsetkami) i wykorzystania pieniędzy zgodnie z umową.

Kredytodawca – osoba fizyczna lub instytucja udzielająca kredytu finansowego.

Kredytobiorca -  osoba fizyczna lub instytucja otrzymująca kredyt finansowy.

Kurs walutowy – jest to cena jednej waluty wyrażona poprzez inną walutę. Rynek walutowy jest miejscem transakcji, na którym przedmiotem handlowym są waluty krajowe.

Limit kredytowy – maksymalna kwota, przyznana wcześniej przez bank, którą możemy wykorzystać używając kart kredytowej. Kwota ta zmniejsza się, wraz z dokonywaniem kolejnych transakcji i odnawia się po zakończeniu cyklu rozliczeniowego.

Lokata – umowa bankowa, który umożliwia przechowywanie środków finansowych klienta przez określony czas. Po zakończeniu umowy, bank zobowiązany jest do wypłaty odsetek, określonych wcześniej w dokumencie.

Odsetki – jest to opłata, jaką ponosi pożyczkobiorca za korzystanie z kapitału pożyczkodawcy. tak działają na przykład pożyczki bankowe, w których odsetki płacone przez pożyczających pieniądze są przychodem wynikającym z udostępnienia przez bank kapitału.

Okres bezodsetkowy – przedział czasu, w którym bank nie podlicza odsetek od płatności dokonanych za pomocą karty kredytowej. Wynosi on najczęściej 54 dni, do tego czasu nie są naliczane odsetki za ewentualny debet.

Oprocentowanie – jest to korzyść pieniężna jaką ponosi pożyczkodawca w zamian na udostępnienie swojego kapitału pożyczkobiorcy. Oprocentowanie jest uzależnione od wielkości pożyczonej kwoty oraz od aktualnego progu stopy procentowej.

Parabank – instytucja finansowa upoważniona do podejmowania czynności bankowych, jednak posiadająca inne prawa jak bank, nie objęta nadzorem KND. Parabankami są np. firmy pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, pośrednicy finansowi itp.

Pożyczka – jest to operacja polegająca na przekazaniu przez właściciela kapitału (osoby fizycznej jak i instytucji) określonej kwoty środków do dyspozycji pożyczkobiorcy. Pożyczka może zostać podjęta zarówno na czas określony jak i nie określony. W odróżnieniu od kredytu walutą pożyczki nie muszą być tylko środki finansowe oraz nie jest wymagane określenie celu pożyczki.

Przelew bankowy – jest to jedna z metod płatności bezgotówkowych polegająca na elektronicznym transferze środków. Transfer następuje pomiędzy nadawcą a odbiorcą na podstawie polecenia przelewu. Nadawca środków zleca obciążenie swojego rachunku wybraną kwotą i następnie przekazanie jej na rachunek odbiorcy.

Przelew natychmiastowy – jest to przelew bankowy, którego realizacja jest możliwa w czasie krótszym niż 15 minut.

Przewalutowanie – jest to zmiana środków, których wartość wyrażona jest w pewnej walucie, na środki nominowane inną walutą. Zmiana odbywa się według określonego kursu walutowego. Przewalutowanie jest stosowane np. w przypadku przelewu bankowego nadanego z rachunku o innej walucie.

Rachunek oszczędnościowy – Połączenie lokaty i konta osobistego. Charakteryzuje się tym, że posiada oprocentowanie, a przechowanymi środkami możemy dowolnie dysponować, nie tracąc odsetek.

Rata – jest to część należności pieniężnej jaką pożyczkobiorca jest zobowiązany płacić pożyczkodawcy co określony czas w wyznaczonym terminie. Nieopłacenie raty w wyznaczonym terminie może powodować naliczenie dodatkowych kosztów.

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) – jest to wskaźnik wyrażany w procentach, który definiuje wszystkie koszty, które ponosi kredytobiorca w przypadku otrzymania kredytu. Wskaźnik ten obliczany jest indywidualnie i jest zależny od rodzaju oferowanej pożyczki.

Saldo – jest to różnica między wpływami a wydatkami.

Spirala kredytowa – jest to sytuacja w której kredytobiorca spłaca swoje zobowiązania kredytowe, za pomocą pieniędzy pochodzących od innej firmy pożyczkowej. Może prowadzić do bardzo przykrych sytuacji finansowych, a w konsekwencji do bankructwa.

Stopa procentowa – jest to korzyść pieniężna przysługującemu właścicielowi kapitału w zamian za jego udostępnienie na określony okres czasu. Dla przykładu, zakładając że pożyczkobiorca udziela pożyczki w wysokości 1000zł na 1 rok przy oprocentowaniu 10%, po upływie tego okresu czasu będzie przysługiwało mu wynagrodzenie w kwocie 1100zł, przy czym 100zł stanowią odsetki, które wynikają  z wysokości stopy procentowej.
SWIFT(BIC) – standaryzowany kod, określony przez międzynarodowe normy, który określa za pomocą ciągu znaków dany bank. Stosowany jest w celu wysyłania przelewów międzynarodowych. Kod najczęściej składa się 8 znaków (przykładowo BPKOPLPW dla PKO Bank Polski).

Wierzyciel – jest to osoba lub instytucja, wobec której

Zastrzeżenie karty – usługa oferowana przez banki, która umożliwia natychmiastowe zablokowanie konta na żądanie klienta (karta została np. zgubiona lub skradziona).

Zdolność kredytowa – jest to zdolność jaką posiada pożyczkobiorca do spłaty pożyczonych środków, wraz z odsetkami, w ustalonym wcześniej terminie. Zdolność kredytową pożyczkobiorcy ocenia się za pomocą analizy kredytowej.

Opiniujemy i promujemy:
    Banknot pożyczka    credit.pl pożyczka     Ekspres kasa     Extra portfel     Ferratum bank     Filarum pożyczka     Incredit pożyczka     Kredito24 pożyczka     Lendon pożyczka     Łatwy kredyt    Monedo now pożyczka    Net Credit pożyczka    Ofin pożyczka     Panda money pożyczka     Pożyczko daj   Pożyczka plus     Pożyczkomat    Provident    Smart pożyczka     Soho Credit pożyczka     Super grosz pożyczka     Super credit pożyczka     Szybka gotówka     Szybka moneta     Tani kredyt     VIA SMS kredyt     Visset pożyczka     Vivus pożyczka     Wonga pożyczkaAlfa kredyt
Kontakt            Regulamin            Słownik            O nas            Promocje            Informacje           Mapa witryny


Wróć do spisu treści